Certifikácia osôb je overenie kvalifikačných požiadaviek fyzickej osoby v zmysle danej certifikačnej schémy. Certifikovaná osoba je fyzická osoba ktorá je schopná vykonávať požadovanú činnosť v rámci príslušného rozsahu odbornej spôsobilosti a druhu zariadenia.

Po úspešnej certifikácii žiadateľa EIC ako akreditovaná osoba vydá akreditovaný certifikát na požadovanú činnosť v rámci príslušného rozsahu.

 

Aké druhy odborností certifikujeme?

 • Certifikácia osôb na projektovanie elektrických zariadení
 • Certifikácia osôb na opravu, údržbu, montáž a obsluhu elektrických zariadení
 • Certifikácia osôb na revízie elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení

 

Aké sú podmienky na získanie akreditovaného certifikátu?

Na získanie certifikátu žiadateľ musí splniť požiadavky certifikačnej schémy a úspešne absolvovať overenie odborných vedomostí.

Na účely certifikácie žiadateľ predloží tieto doklady:​

 • vyplnenú žiadosť o certifikáciu,
 • doklady potvrdzujúce odborné vzdelanie a prax podľa certifikačnej schémy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon požadovanej činnosti ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov.

 

Doba platnosti certifikátu je 5 rokov. Po uplynutí doby platnosti môže držiteľ certifikátu požiadať o recertifikáciu a vydanie nového certifikátu najneskôr 30 dní pred skončením jeho platnosti.

 

Prečo absolvovať certifikáciu v EIC?

 • rozsah certifikácie si zákazník volí podľa vlastných požiadaviek – šitý na mieru, napríklad
  • el. inštalácie rodinných domov
  • el. inštalácie distribučných sietí
  • plynové prípojky
  • tlakové nádoby
  • mostové žeriavy a pod.
 • certifikát je vydaný v jazyku podľa požiadaviek zákazníka,
 • rozsah certifikátu je zrozumiteľný pre zamestnávateľa v zahraničí,
 • certifikáty EIC sú uznávané v rámci štátov Európskej únie.

 

Každý štát Európskej únie má jedinú autoritu, ktorá akredituje orgány posudzovania zhody a jej výsledky sú uznávané v rámci celej Európskej únie. Takouto autoritou na Slovensku je SNAS, ktorý je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom v Slovenskej republike. Preto sú naše certifikáty platné v celej Európskej únii, ak národné predpisy nestanovujú inak.

 

Používanie certifikátov loga a značiek

EIC neposkytuje možnosť používať logo a značku certifikovanou osobou. Certifikovaná osoba pri prevzatí certifikátu potvrdí písomnú dohodu o zásadách správneho používania certifikátu podľa čl.9.7.2 ISO/IEC 17024.

V prípade, že zistí nesprávne odkazy na certifikačný systém alebo zavádzajúce používanie certifikátov certifikačného orgánu, EIC prijme nápravné opatrenia, ako je pozastavenie alebo zrušenie certifikácie osoby na základe výsledku prerokovania zistených nezhôd s certifikovanou osobou a vedúcim certifikačného orgánu.

 

Informácie o platnosti vydaných certifikátov našou spoločnosťou podávame na základe žiadosti odoslanej na náš email eic@eic.sk