Certifikácia osôb je overenie, či je fyzická osoba schopná vykonávať požadované činnosti v rámci príslušného rozsahu odbornej spôsobilosti a druhu zariadenia.

Po úspešnej certifikácii žiadateľa E.I.C. vydá certifikát na činnosť.

 

Certifikáty E.I.C. sú uznávané v rámci celej Európskej únie.

 

Aké certifikácie osôb poskytujeme ?

 • Certifikácia v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích na prehliadky, skúšky, opravy a obsluhu
 • Certifikácia projektantov na projektovanie elektrických zariadení
 • Certifikácia elektrotechnikov na projektovanie a revízie bleskozvodných zariadení

 

Mohlo by vás zaujímať

Rozsah certifikácie osôb

 

Čo znamená certifikácia osôb ?

 • Získanie certifikátu akreditovanou spoločnosťou v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17024:2013 (v zmysle európskych pravidiel – nie národných)
 • Absolvovanie skúšky v zmysle schválenej certifikačnej schémy
 • Súhlasiť s dohodou o dohľade 1x za certifikačné obdobie
 • Platnosť certifikátu 5 rokov, následná nutná recertifikácia

 

Prečo sa certifikovať v E.I.C. ?

 • Rozsah certifikácie si zákazník volí podľa vlastných požiadaviek – šitý na mieru, napríklad
  • el. inštalácie rodinných domov
  • el. inštalácie distribučných sietí
  • plynové prípojky
  • tlakové nádoby
  • obsluha žeriavov a pod.
 • Certifikát vydaný v jazyku podľa požiadaviek zákazníka
 • Rozsah certifikátu zrozumiteľný aj pre zamestnávateľa v zahraničí
 • Certifikáty E.I.C. sú uznávané v rámci celej Európskej únie

 

Každý štát Európskej únie má jedinú autoritu, ktorá akredituje spoločnosti a jej výsledky sú uznávané v rámci celej Európskej únie. Autoritou Európskej únie na Slovensku je SNAS, ktorým je E.I.C. akreditované. Preto sú naše certifikáty platné v celej Európskej únii, ak národné predpisy nestanovujú inak.

 

Koho certifikujeme ?

E.I.C. certifikuje každého kto o certifikáciu požiada a splní podmienky certifikačnej schémy

 • Odbornú prax
 • Odborné vzdelanie
 • Zdravotnú spôsobilosť
 • Odsúhlasí dohodu o dohľade
 • Úspešne absolvoval záverečné skúšky

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín certifikácie alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať certifikáciu zamestnancov, stačí vyplniť žiadosť.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť žiadosť


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo žiadosť o certifikáciu osôb posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti za účelom vydania certifikátu predloží

 • Vyplnenú žiadosť
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon požadovanej činnosti
 • Doklady potvrdzujúce odborné vzdelanie
 • Potvrdenie o odbornej praxi

 

Dohľad nad certifikovanými osobami vykonávame v týchto prípadoch

 • Ak je na certifikovanú osobu podaná sťažnosť
 • Za účelom preverenia, či certifikovaná osoba odstránila nedostatky, ktoré zistil certifikačný orgán a následne vyzval certifikovanú osobu k zjednaniu nápravy (nedostatky zistené napr. úradnou skúškou, odbornou prehliadkou, oznámením zainteresovaných strán).

Na základe výsledkov dohľadu, E.I.C. ako certifikačný orgán vyzve certifikovanú osobu na odstránenie zistených nedostatkov v stanovenej lehote. Až do odstránenia nedostatkov môže certifikačný orgán podľa závažnosti nedostatkov pozastaviť, odobrať alebo zúžiť predmet certifikácie.

Zrušenie opatrení, ktoré vyplynuli z dohľadu je zo strany certifikačného orgánu podmienené vykonaním následnej previerky na odstránenie nedostatkov. O zrušení opatrení rozhodne vedúci certifikačného orgánu na základe odporúčania komisie.

Nedostatky zistené pri dohľade prerokuje komisia certifikačného orgánu a spracuje návrh ďalšieho postupu, ktorý môže obsahovať

 • Návrh na obmedzenie platnosti certifikátu, resp. pozastavenie platnosti certifikátu, alebo pozastavenie platnosti certifikátu do doby stanovenej na nápravu
 • Návrh na odobratie certifikátu v prípade zistenia závažných nedostatkov.

 

Informáciu, či je fyzická osoba držiteľom aktuálneho platného certifikátu a o rozsahu udelenej certifikácie, E.I.C. poskytuje na základe žiadosti, s výnimkou keď zákon zakazuje takéto informácie zverejniť.