Certifikácia osôb je overenie, či je fyzická osoba schopná vykonávať požadovanú činnosť v rámci príslušného rozsahu odbornej spôsobilosti a druhu zariadenia.

Po úspešnej certifikácii žiadateľa E.I.C. vydá certifikát na požadovanú činnosť v rámci príslušného rozsahu.

 

Aké druhy odborností certifikujeme?

 • Certifikácia osôb na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
 • Certifikácia osôb na projektovanie a revízie ochrany pred bleskom
 • Certifikácia osôb na opravu, údržbu, montáž a obsluhu elektrických zariadení
 • Certifikácia osôb na revízie elektrických, tlakových, plynových a zdvíhacích zariadení

 

Čo znamená certifikácia osôb ?

 • Získanie certifikátu akreditovanou spoločnosťou v zmysle požiadaviek ISO/IEC 17024 (v zmysle európskych pravidiel – nie národných)
 • Absolvovanie skúšky (overenie odborných vedomostí) v zmysle schválenej certifikačnej schémy

 

Doba platnosti certifikátu je 5 rokov. Po uplynutí doby platnosti môže držiteľ certifikátu požiadať o recertifikáciu a vydanie nového certifikátu.

 

Prečo sa certifikovať v E.I.C.?

 • rozsah certifikácie si zákazník volí podľa vlastných požiadaviek – šitý na mieru, napríklad
  • el. inštalácie rodinných domov
  • el. inštalácie distribučných sietí
  • plynové prípojky
  • tlakové nádoby
  • mostové žeriavy a pod.
 • certifikát je vydaný v jazyku podľa požiadaviek zákazníka,
 • rozsah certifikátu je zrozumiteľný pre zamestnávateľa v zahraničí,
 • certifikáty E.I.C. sú uznávané v rámci štátov Európskej únie.

 

Každý štát Európskej únie má jedinú autoritu, ktorá akredituje spoločnosti a jej výsledky sú uznávané v rámci celej Európskej únie. Autoritou Európskej únie na Slovensku je SNAS, ktorým je E.I.C. akreditované. Preto sú naše certifikáty platné v celej Európskej únii, ak národné predpisy nestanovujú inak.

 

 

Používanie certifikátov loga a značiek

E.I.C. neposkytuje možnosť používať logo a značku certifikovanou osobou. Certifikovaná osoba pri prevzatí certifikátu potvrdí písomnú dohodu o zásadách správneho používania certifikátu podľa čl.9.7.2 ISO/IEC 17024.

V prípade, že zistí nesprávne odkazy na certifikačný systém alebo zavádzajúce používanie certifikátov certifikačného orgánu, E.I.C. prijme nápravné opatrenia, ako je pozastavenie alebo zrušenie certifikácie osoby na základe výsledku prerokovania zistených nezhôd s certifikovanou osobou a vedúcim certifikačného orgánu.

 

Informácie otom, či je fyzická osoba držiteľom aktuálne platného certifikátu a o rozsahu udelenej certifikácie, poskytuje naša spoločnosť na základe žiadosti.