Opakovaná úradná skúška výťahu je overenie v pravidelných lehotách, či vyhradené technické zariadenie je aj naďalej spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

V zmysle nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. je výťah na prepravu osôb považovaný za určený výrobok preto je uvádzaný do prevádzky posúdením zhody v zmysle uvedeného predpisu. Po posúdením zhody výťahu a vydaním EÚ vyhlásenia o zhode nie je nutné pri uvádzaní výťahu do prevádzky vykonať úradnú skúšku.

 

To neplatí pre opakovanú úradnú skúšku. Výťah na prepravu osôb je považovaný za určený výrobok a zároveň aj za vyhradené technické zariadenie typu A.

 

Vykonanie opakovanej úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupiny A.

Rozdelenie VTZ zdvíhacích

 

Kedy je potrebná ?

 • Najneskôr po každých 6/10 rokoch prevádzky výhradeného technického zariadenia,  v zmysle prílohy č.7 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • V lehote určenej predchádzajúcou úradnou skúškou
 • Pred opätovným uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky
 • Po odstavení dlhšom ako jeden rok
 • Ak používanie vyhradeného technického zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na opakovanú úradnú skúšku ?

 • Pripraviť zariadenie (očistiť, doplniť bezpečnostné značenie)
 • Sprievodnú technickú dokumentáciu
 • Denníky zariadení
 • Osvedčenia z posledných úradných skúšok
 • Správy z posledných odborných prehliadok a skúšok zdvíhacieho zariadenia
 • Správu z odbornej prehliadky a skúšky elektrickej časti zdvíhacieho zariadenia (revízna správa)
 • Správy z odbornej prehliadky a skúšky prívodu elektrickej energie (pokiaľ boli vykonané oddelene od zdvíhacieho zariadenia), (revízna správa)
 • Geodetické zamerania žeriavových dráh a dráh mačiek žeriavov
 • Zabezpečiť potrebné bremená (STN 27 0142, tab. 3)
 • Prítomnosť obsluhy zdvíhacieho zariadenia
 • Prítomnosť revízneho technika zdvíhacích zariadení.

 

Nedostatky pri opakovaných úradných skúškach výťahov

 • Neaktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Neúplná technická dokumentácia
 • Znečistené celé zariadenie výťahu
 • Je odpojená stanica č. 1
 • Nástupište v suteréne nemá predpísanú úroveň osvetlenia

 

 • Kabína
  • Nízka úroveň osvetlenia v kabíne - nedosahuje požadovanú hodnotu
  • Chýba označenie nosnosti v kabíne
  • V kabíne chýba štítok s identifikačnými údajmi výťahu
  • Na jednom krídle kabínových dverí chýba chápadlo
  • Vetracie otvory v kabíne nie sú zakryté mriežkou

 

 • Šachta, priehlbňa a šachtové dvere
  • Horná hrana kabíny pri dojazde do stanice zachytáva o konštrukciu šachty
  • Pod stanicou „P“ kabína zachytáva o čelnú stenu šachty
  • Chýba očíslovanie staníc na dverách z vnútornej strany
  • Na stanici „P“ dvere nie sú vo zvislici s čelnou stenou šachty

 

 • Strojovňa
  • Zariadenie nemá hlavný vypínač
  • Nesprávne zapojené osvetlenie šachty ( je zapojené za pôvodným hlavným vypínačom starého výťahu)
  • V strojovni nie je prevedené olemovanie otvorov okolo lán
  • V strojovni nie je obvodová schéma
  • Ulomená kľučka z vnútornej strany dverí strojovne

 

Viac nedostatkov