E.I.C. je akreditovaná v zmysle

  • STN EN ISO/IEC 17024 ako certifikačný orgán pre osoby
  • STN EN ISO/IEC 17065 ako certifikačný orgán pre výrobky

 

Certifikát o zhode

Certifikácia výrobku znamená, že overíme či je výrobok v zhode so stanovenými technickými predpismi, harmonizovanými technickými normami alebo inými súvisiacimi normatívnymi dokumentmi.

Zhodu s danými harmonizovanými, technickými a inými normami potvrdzujeme vydaním certifikátu. Udelený certifikát výrobku slúži žiadateľovi na preukázanie, že je schopný udržať kvalitu a dodávať výrobky, ktoré vyhovujú určeným požiadavkám.

 

Certifikácia osôb

Certifikácia osôb je overenie, či je fyzická osoba schopná vykonávať požadované činnosti v rámci príslušného rozsahu odbornej spôsobilosti a druhu zariadenia.

Po úspešnej certifikácii žiadateľa E.I.C. vydá certifikát na činnosť.


Bližšie informácie k jednotlivým certifikáciam nájdete výberom z menu.