Vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie je možné iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko.

 

Posúdime pre vás konštrukčnú dokumentáciu a overíme plnenie bezpečnostnotechnických požiadaviek o čom vydáme odborné stanovisko v zmysle § 5 vyhlášky 508/2009 Z. z.

 

Bez odborného stanoviska ku konštrukčnej dokumentácii stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie.

 

Kedy je potrebné posúdenie konštrukčnej dokumentácie ?

 • Pri montáži vyhradeného technického zariadenia
 • Pri oprave a rekonštrukcii vyhradeného technického zariadenia
 • Pri výrobe vyhradeného technického zariadenia

 

Ako prebieha posúdenie ?

 • Vyplníte objednávku a pošlete nám všetky potrebné dokumenty
 • Naši inšpektori posúdia dokumentáciu, opečiatkujú a pripravia výstup: Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii
 • V prípade zistených nedostatkov inšpektor upozorní projekčnú organizáciu na nedostatky
 • Do 15 dní od doručenia podkladov budete mať odborné stanovisko u seba (v prípade zistených nedostatkov v konštrukčnej dokumentácií sa táto doba môže predĺžiť)

 

Posúdenie konštrukčnej dokumentácii v zrýchlenom konaní ?

 • Vyjadrenie k projektovej dokumentácií v zrýchlenom konaní a teda v  kratšej dobe ako je 15 dní je v E.I.C. možné
 • Túto požiadavku je nutné špecifikovať v objednávke
 • Za zrýchlené konanie je účtovaná 100 % prirážka k cene objednávky

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku alebo máte akékoľvek otázky ohľadom procesu posudzovania konštrukčnej dokumentácií, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať posúdenie konštrukčnej dokumentácie, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Nedostatky pri posudzovaní konštrukčnej dokumentácie

 • Používanie neplatných noriem, právnych a ostatných predpisov
 • Chýbajúci protokol o určení prostredia a jeho vplyvov
 • Nezaradené vyhradené technické zariadenia do skupiny podľa prílohy č. 1 vyhlášky 508/2009 Z. z.(neuvedená skupina vyhradeného technického zariadenia)
 • Nekompletná projektová dokumentácia (chýbajúca sprievodná správa , tech. správa, nedostatočné schémy a pod.)
 • Chýbajúca identifikácia neodstrániteľných rizík
 • Chýbajúce zdokumentovanie spôsobu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke
 • Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam,
 • Použitie starých postupov pri návrhu ochrany pred bleskom (chýbajúcu tech. dokumentáciu, nedostatočne zdokumentovaný návrh ochrany a pod.)
 • Nesprávne definovaná napájacia sústava a následne nevhodné určenie uzemnenia
 • Nepredložené výpočty (zemných odporov, skratových pomerov, impedančnej slučky apod.),
 • Nesúlad technickej správy a výkresovej dokumentácií - používanie iných výrazov (názvov)