Ak chcete vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie je to možné iba podľa konštrukčnej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko.

 

Odborným stanoviskom sa posudzuje konštrukčná dokumentácia, či je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

 

Kedy je potrebné posúdenie konštrukčnej dokumentácie ?

 • Pri montáži vyhradeného technického zariadenia
 • Pri oprave a rekonštrukcií vyhradeného technického zariadenia
 • Pri výrobe vyhradeného technického zariadenia

 

Ako prebieha posúdenie ?

 • Vyplníte objednávku a pošlete nám všetky potrebné dokumenty
 • Naši inšpektori posúdia dokumentáciu a pripravia výstup: Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii
 • V prípade zistených nedostatkov inšpektor upozorní projekčnú organizáciu na nedostatky
 • Do 15 dní od doručenia podkladov budete mať odborné stanovisko u seba (V prípade nedostatkov v projektovej dokumentácií sa táto doba môže predĺžiť)

 

Konštrukčná dokumentácia v zrýchlenom konaní ?

 • Vyjadrenie k projektovej dokumentácií v zrýchlenom konaní a teda v  kratšej dobe ako je 15 dní je v E.I.C. možné
 • Túto požiadavku je nutné špecifikovať v objednávke
 • Za zrýchlené konanie je účtovaná 100 % prirážka k cene objednávky

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku alebo máte akékoľvek otázky ohľadom procesu posudzovania konštrukčnej dokumentácií, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať posúdenie konštrukčnej dokumentácie, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť objednávkový formulár


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo objednávkový formulár posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Čo všetko má obsahovať konštrukčná dokumentácia ?

Konštrukčná dokumentácia musí na posúdenie podľa prílohy č.2 k vyhláške 508/2009 Z.z. obsahovať minimálne:

Čítaj viac

 

Na čo si dať obzvlášť pozor pri príprave konštrukčnej dokumentácie

 • Používanie neplatných noriem, právnych a ostatných predpisov
 • Chýbajúci protokol o určení prostredia
 • Nezaradené vyhradené technické zariadenia do skupiny podľa prílohy 1 vyhlášky 508/2009 Z. z.(neuvedená skupina vyhradeného technického zariadenia)
 • Nekompletnú projektovú dokumentáciu (chýbajúca sprievodná správa , tech. správa, nedostatočné schémy a pod.)
 • Chýbajúcu identifikáciu neodstrániteľných rizík
 • Chýbajúce zdokumentovanie spôsobu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke
 • Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam,
 • Použitie starých postupov pri návrhu ochrany pred bleskom (chýbajúcu tech. dokumentáciu, nedostatočne zdokumentovaný návrh ochrany a pod.)
 • Zle definovanú napájaciu sústavu a následne nevhodné určenie uzemnenia
 • Nepredložené výpočty (zemných odporov, skratových pomerov, impedančnej slučky apod.),
 • Nesúlad technickej správy a výkresovej dokumentácií - používanie iných výrazov (názvov)