Opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení

Opakovaná úradná skúška je overovanie v pravidelných lehotách, či vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

 

Vykonanie opakovanej úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia

 • Elektrické zariadenia skupiny A
 • Plynové zariadenia skupiny A, skupiny B písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) plastové potrubia
 • Tlakové zariadenia skupiny A
 • Zdvíhacie a lanové zariadenia skupiny A

Rozdelenie vyhradených technických zariadení

 

Kedy je potrebná ?

 • Najneskôr po každých 6/10 rokoch prevádzky výhradeného technického zariadenia, v zmysle príloh vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • V lehote určenej predchádzajúcou úradnou skúškou
 • Pred opätovným uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky
 • Po odstavení dlhšom ako jeden rok
 • Ak používanie vyhradeného technického zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín opakovanej úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať opakovanú úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Získať cenovú ponuku

Vyplniť objednávkový formulár


Vyplnenú žiadosť o cenovú ponuku alebo objednávkový formulár posielajte na adresu eic@eic.eu.sk

 

Čo si pripraviť na opakovanú skúšku ?

 • Aktuálnu sprievodnú technickú dokumentáciu, prípadne ostatné dokumenty podľa vzájomnej dohody
 • Záznamy z posledných odborných prehliadok a skúšok (posledná revízna správa)
 • V prípade ak bolo používanie zariadenia zakázané inšpektorom práce, protokol alebo rozhodnutie orgánu
 • Účasť revízneho technika, podľa dohody
 • Majte k dispozícii vášho zodpovedného pracovníka za skúšané zariadenie
 • Zabezpečte prítomnosť spôsobilého pracovníka na obsluhu zariadenia (ak ju vyžaduje), prípadne iných pracovníkov

 

Správa o odbornej prehliadke a skúške nie je nutná ak sa vykoná úradná skúška v rozsahu odbornej prehliadky a skúšky. V zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky začína plynúť lehota pre nasledujúcu odbornú prehliadku a odbornú skúšku.

 

V prípade vyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C vydá Odborné stanovisko a Osvedčenie potvrdzujúce bezpečnosť skúšaného zariadenia.

 

V prípade nevyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C. vydá len Odborné stanovisko a dohodne sa na novom termíne úradnej skúšky po odstránení prekážok a nezhôd, ktoré bránili vydaniu osvedčenia.

 

V prípade nedostatočnej technickej dokumentácie a pripravenosti technického zariadenia pre výkon úradnej skúšky E.I.C vydá inšpekčný záznam. Po odstránení prekážok a nezhôd, ktoré bránili vykonaniu úradnej skúšky je možné skúšku vykonať v novom dohodnutom termíne.