Úradná skúška elektrického zariadenia je overenie, či vyhradené technické zariadenie pred uvedením do prevádzky zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

Vykonanie úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A.

Rozdelenie VTZ elektrických

 

Kedy je potrebná ?

 • Ak ste namontovali nové vyhradené technické zariadenie, skúška musí prebehnúť pred jeho prvým uvedením do prevádzky
 • Po rekonštrukcii vyhradeného technického zariadenia
 • Po demontáži a opätovnej montáži vyhradeného technického zariadenia

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na úradnú skúšku ?

 • Konštrukčnú dokumentáciu (realizačnú dokumentáciu) a odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby (E.I.C.) o posúdení danej konštrukčnej dokumentácie
 • Miestne prevádzkové predpisy, návod na obsluhu a údržbu zariadenia
 • Protokol o určení vonkajších vplyvov prostredia v ktorom je zariadenie namontované
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške skúšaného zariadenia (revízna správa)
 • Zápis o zakrytých elektrických zariadeniach stavby (uzemnenie, káblové vedenia ....)
 • Vyhlásenie o zhode, ak sa vyžaduje
 • Prípadne ostatné dokumenty, podľa dohody
 • Účasť revízneho technika, podľa dohody
 • Majte k dispozícii vášho zodpovedného pracovníka za skúšané zariadenie
 • Zabezpečte prítomnosť spôsobilého pracovníka na obsluhu zariadenia (ak ju vyžaduje), prípadne iných pracovníkov

 

Nedostatky pri úradných skúškach elektrických zariadení

 • Neaktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia (nedoplnené realizačné zmeny)
 • Neúplná technická dokumentácia
 • Nepredložený zápis o zakrytých elektrických zariadeniach stavby
 • Chýbajúce označenie hlavného vypínača, istiacich prvkov a vodičov
 • Chýbajúce bezpečnostné značenia a výstrahy upozorňujúce na nebezpečenstvo úrazu
 • Chybné používanie farieb svetelnej signalizácie
 • Chýbajúce popisy ovládacích prvkov stroja
 • Nevhodné označenie neutrálnych a ochranných vodičov
 • Nedostatočná ochrana pospájaním neživých častí
 • V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa nachádzajú zariadenia, ktoré nie sú určené pre umiestnenie vo výbušnom prostredí (napr. chýba značka Ex)
 • Nedostatočná ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
 • Nevyhovujúce križovatky vedení distribučných sieti