Úradná skúška plynového zariadenia je overenie, či vyhradené technické zariadenie pred uvedením do prevádzky zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

Vykonanie úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia plynové skupiny A, skupiny B - písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) plastové potrubia.

Rozdelenie VTZ plynových

 

Kedy je potrebná ?

 • Ak ste namontovali nové vyhradené technické zariadenie, skúška musí prebehnúť pred jeho prvým uvedením do prevádzky
 • Po rekonštrukcii vyhradeného technického zariadenia
 • Po demontáži a opätovnej montáži vyhradeného technického zariadenia
 • Po oprave tlakového celku vyhradených plynových zariadení zváraním

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na úradnú skúšku ?

 • Konštrukčnú dokumentáciu (realizačnú dokumentáciu) a odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby (E.I.C.) o posúdení danej konštrukčnej dokumentácie
 • Sprievodnú dokumentáciu - pasport, revíznu knihu, prevádzkové pokyny
 • Návod na obsluhu a údržbu zariadenia
 • Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške skúšaného zariadenia (revízna správa)
 • Zápis o zakrytých plynových zariadeniach stavby (montážny denník)
 • Vyhlásenie o zhode, ak sa vyžaduje
 • Oprávnenie organizácie na montáž technického zariadenia
 • Technologický postup skúšky
 • Platný doklad o kalibrácii kontrolného manometra
 • Doklady o prídavných zariadeniach (napríklad horáky) - vyhlásenie o zhode, sprievodnú dokumentáciu
 • Doklady o vykonaných skúškach - napríklad pre elektrické zariadenia, tlakové zariadenia a pod.
 • Prípadne ostatné dokumenty, podľa dohody

 

Nedostatky pri úradných skúškach plynových zariadení 

 • Neaktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia
 • Neúplná technická dokumentácia
 • Chýbajúci doklad od základných a prídavných materiálov
 • Chýbajúce postupy pre nerozoberateľné spoje - zvary - WPS, WPQR
 • Zvarové spoje nie sú označené značkami zváračov
 • Neaktuálne doklady o certifikácii zváracieho zariadenia