Opakovaná úradná skúška tlakového zariadenia je overenie v pravidelných lehotách, či vyhradené technické zariadenie je aj naďalej spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

Vykonanie opakovanej úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia tlakové skupiny A.

Rozdelenie VTZ tlakových

 

Kedy je potrebná ?

 • Najneskôr po každých 6/10 rokoch prevádzky výhradeného technického zariadenia,  v zmysle prílohy č.5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • V lehote určenej predchádzajúcou úradnou skúškou
 • Pred opätovným uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky
 • Po odstavení dlhšom ako jeden rok
 • Ak používanie vyhradeného technického zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na opakovanú úradnú skúšku ?

 • Sprievodnú dokumentáciu - pasport, revíznu knihu, prevádzkové pokyny
 • Miestne prevádzkové predpisy, návod na obsluhu a údržbu zariadeni
 • Doklady o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach
 • Oprávnenie organizácie na montáž technického zariadenia
 • Technologický postup skúšky
 • Doklady o vhodnosti použitých zaslepovacích prírub a skrutiek
 • Platný doklad o kalibrácii kontrolného manometra
 • Doklady o bezpečnostnom príslušenstve - vyhlásenie o zhode, doklad o nastavení parametrov (napr. poistný ventil)
 • Doklady o vykonaných skúškach - napríklad pre elektrické zariadenia, plynové zariadenia a pod.
 • Prípadne ostatné dokumenty, podľa dohody

 

Nedostatky pri opakovaných úradných skúškach tlakových zariadení

 • Neúplná sprievodná technická dokumentácia
 • Neaktuálne prevádzkové záznamy
 • Nedostatočná odborná a zdravotná spôsobilosť obsluhy
 • Nesprávne nastavené poistné ventily kotlov aj tlakových nádob
 • Nefunkčné poistné ventily
 • Nefunkčné ostatné časti výstroja – tlakomery, teplomery, sklenené stavoznaky
 • Netesnosť armatúr - uzatváracie ventily, spätné klapky a pod.
 • Nesprávne nastavené blokády parných kotlov
 • Nedostatočne zabezpečený prístup k bezpečnostnému príslušenstvu nádob väčších rozmerov (chýbajúce lávky, rebríky a pod.)
 • Výskyt trhlín v stenách tlakového celku
 • Výrazná korózia stien tlakových zariadení (ohrievače vody, prívodné potrubia a pod.)