Opakovaná úradná skúška plynového zariadenia je overenie v pravidelných lehotách, či vyhradené technické zariadenie je aj naďalej spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

Vykonanie opakovanej úradnej skúšky je povinné pre vyhradené technické zariadenia plynové skupiny A, skupiny B - písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) plastové potrubia.

Rozdelenie VTZ plynových

 

Kedy je potrebná ?

 • Najneskôr po každých 6/10 rokoch prevádzky výhradeného technického zariadenia,  v zmysle prílohy č.10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • V lehote určenej predchádzajúcou úradnou skúškou
 • Pred opätovným uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky
 • Po odstavení dlhšom ako jeden rok
 • Ak používanie vyhradeného technického zariadenia bolo zakázané inšpektorom práce

 

Objednanie a cena

Ak máte záujem o cenovú ponuku, chcete si dohodnúť termín opakovanej úradnej skúšky alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám alebo zavolajte. Ak si chcete objednať úradnú skúšku, stačí vyplniť objednávkový formulár.

Formuláre

 

Čo si pripraviť na opakovanú úradnú skúšku ?

 • Sprievodnú dokumentáciu, ktorá má obsahovať:
  • Prevádzkové záznamy
  • Miestne prevádzkové predpisy, návod na obsluhu a údržbu zariadenia
  • Doklady o vykonaných prehliadkach kontrolách a skúškach
  • Pasport, revíznu knihu
  • Prípadne ostatné dokumenty, podľa dohody
 • Kvalifikačné doklady obsluhy
 • Prítomnosť servisného technika
 • Doklady o vykonaných skúškach - napríklad pre elektrické zariadenia, plynové zariadenia, detektorov plynu, komína a pod.

 

Nedostatky pri opakovaných úradných skúškach plynových zariadení

 • Neúplná sprievodná technická dokumentácia
 • Neaktuálne prevádzkové záznamy
 • Nedostatočná odborná a zdravotná spôsobilosť obsluhy
 • Neprevádzkované predohrevy plynu
 • Netesnosti na zariadeniach (rozvodoch plynu)
 • Chýbajúce správy o odborných prehliadkach a skúškach
 • Nesprávne nastavené manostaty tlaku plynu
 • Nevhodné zapojenie STOP tlačidla kotolne (nevypína len horáky, ale aj osvetlenie alebo obehové čerpadlá)
 • Nedostatočné ochranné pásma od objektov
 • Nefunkčné poistné ventily